Ik ben Angela van Velden

Na mijn studie Bouwkunde, met als specialisatie volkshuisvesting en stedelijke herstructurering, ben ik vanaf 1990 werkzaam in wonen, zorg en welzijn, stedebouw en ruimtelijke ordening. Ik heb gewerkt bij gemeenten, regio’s, woningcorporaties en adviesbureaus.

Bij gemeenten en woningcorporaties ben ik verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het opstellen van beleid op het gebied van volkshuisvesting, wonen-zorg en ruimtelijke ordening, het verzorgen van de contacten met het college van B&W, de raad en externe partijen. Vanuit mijn rol als leidinggevende ben ik eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden en het coachen en aansturen van medewerkers.

Als projectleider werk ik aan complexere projecten in nieuwbouw en herstructurering van woningen en maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen en brede scholen.

Ik ben mediator en hiermee inzetbaar bij conflicten en (moeizame) samenwerkingstrajecten tussen organisaties onderling, organisaties en burgers (inspraaktrajecten, vergunningen, conflicten huurder-verhuurder) en burgers onderling (burenruzies).

Werkzaamheden en competenties:

  • De coöperatieve woningvereniging
  • Woonvisie en prestatieafspraken
  • (Her)programmering en monitoring
  • analyse, beleid en programmering wonen en zorg, van zorg geschikt wonen tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Wijk- en dorpsvernieuwing
  • Maatschappelijk vastgoed, welzijn en zorg
  • Samenwerkings- en realisatieovereenkomsten en convenanten
  • Klant en participatie
  • Conflictbemiddeling
  • proces- en casusregisseur Multi Problematiek Huishouders (MPH)

In voorgaande jaren heb ik tevens gewerkt aan structuurvisies, masterplannen voor bestaand gebied en nieuwe locaties, stedebouwkundige plannen, supervisie en begeleiding van architecten en bestemmingsplannen.

In mijn vrijetijd heb ik ook nog van alles gedaan. Gewoon omdat het leuk is.

Angela LinkedIn 2