Ik ben Angela van Velden

Na ruim 23 jaar werken ben ik gestart met LINT. Vanaf 1990 ben ik werkzaam in wonen, zorg en welzijn, stedebouw en ruimtelijke ordening. Ik heb gewerkt bij gemeenten en adviesbureaus.

Bij gemeenten ben ik verantwoordelijk geweest voor het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en het opstellen van beleid op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, het verzorgen van de contacten met het college van B&W, de raad en externe partijen. Vanuit mijn rol als leidinggevende ben ik verantwoordelijk geweest voor het coachen en aansturen van medewerkers.

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor complexere projecten in nieuwbouw en herstructurering van woningen en maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen en brede scholen.

Ik ben mediator en hiermee inzetbaar bij conflicten en (moeizame) samenwerkingstrajecten tussen organisaties onderling, organisaties en burgers (inspraaktrajecten, vergunningen, conflicten huurder-verhuurder) en burgers onderling (burenruzies).

Werkzaamheden en competenties:

  • De coöperatieve woningvereniging
  • Woonvisie en prestatieafspraken
  • (Her)programmering en monitoring
  • Wijk- en dorpsvernieuwing
  • Maatschappelijk vastgoed, welzijn en zorg
  • Samenwerkings- en realisatieovereenkomsten en convenanten
  • Klant en participatie
  • Conflictbemiddeling
  • proces- en casusregisseur Multi Problematiek Huishouders (MPH)

In voorgaande jaren heb ik tevens gewerkt aan structuurvisies, masterplannen voor bestaand gebied, stedebouwkundige plannen, supervisie en begeleiding van architecten en bestemmingsplannen.

In mijn vrijetijd heb ik ook nog van alles gedaan. Gewoon omdat het leuk is.

Angela LinkedIn 2