Proces- en casusregisseur Multi Probleem Huishoudens (MPH)

Onze samenleving kent een groep kwetsbare burgers met problemen op meerdere leefgebieden zoals schulden of een dreigende huisuitzetting, soms in combinatie met psychische problemen. Niet iedereen is in staat om zelf de regie in handen te nemen, of te houden, om het leven weer op de rit te krijgen.

Mijn rol als proces- en casusregisseur binnen het team MPH is het snel in beeld brengen van de problemen op de diverse leefgebieden en de betrokken organisaties/hulpverleners. Erna volgt het opstellen van een plan van aanpak waarbij stapsgewijs toegewerkt wordt naar een verbetering van de woon- en leefsituatie van de persoon of het huishouden. Dit doe ik samen met betrokken organisaties en waar mogelijk ook samen met de persoon of personen; de ‘client’.

Mijn specialisme binnen het team MPH is ‘wonen’, waaronder het voorkomen van huisuitzettingen, bemiddelen bij woonoverlast en de zoektocht naar tijdelijke en permanente woonruimte.

CPOH, middeninkomens en specifieke doelgroepen

Mensen met een inkomen tussen € 34.000 en circa € 45.000 vallen tussen wal en schip; te weinig inkomen voor een koopwoning, teveel voor een sociale huurwoning. Senioren met een middeninkomen hebben daarbij soms ook de wens om te huren.  De ‘markt’ pakt dit nog niet op. De mensen zelf wel! Verenigd in een coöperatie bouwt of koopt de groep woningen die door de vereniging verhuurd worden aan de leden. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Huur: CPOH.

Zie ook www.waalwijkwonen.nl.

Soms is wonen met gelijkgestemden een reden om samen een woonproject te starten. Zo is er een initiatief van ouders die een aantal woningen wil bouwen voor hun kinderen; (jong)volwassenen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. De corporatie is bereid de woningen te realiseren en te verhuren aan deze groep. De ouders gaan samen met hun kinderen en in overleg met zorgpartijen de zorg en (woon)begeleiding uitwerken.

Zie ook https://www.facebook.com/stichtingplace4me/

Verhuurbeleid, bijzondere doelgroepen en de woonladder

Specifieke doelgroepen vragen om een aangepast verhuurbeleid. Het voorkomen van huisuitzettingen vraagt om inspanningen van meer partijen, verankerd in afspraken en convenanten. Naast regulier verhuurbeleid, ontwikkel ik ook afspraken en beleid voor woonwagens, woonschepen en multiprobleem huishoudens.

Een specifiek onderwerp bij bijzondere doelgroepen is de ‘woonladder’: een samenhangende en sluitende keten van woon- op opvangvoorzieningen, die er toe moet leiden dat niemand meer onvrijwillig dakloos is. Ik ben projectleider ‘onderste trede’ en samen met een corporatie bezig met het ontwikkelen van een locatie met woonunits voor mensen die zich het beste thuisvoelen in een prikkelarme omgeving.