Woonvisie en woonagenda

Een woonvisie geeft een doorkijk naar de toekomst: waar wil je over pakweg tien jaar staan als gemeente of als regio. De woonvisie biedt handvatten voor de woningbouwproductie, de verbetering van de bestaande woningvoorraad, doelgroepenbeleid en is een basis voor prestatieafspraken. De woonvisie krijgt een vertaling in een woonagenda.

Expertise en lokale kennis is vaak binnen de gemeente aanwezig. Toch kan ondersteuning een meerwaarde zijn en soms, bij tijdgebrek, ook noodzakelijk. Ik kan dan gesprekspartner en klankbord zijn. Ik breng mijn kennis en ervaring in, ook vanuit andere gemeenten en regio’s: meedenken, discussiëren en desgewenst ook stukken schrijven. Samen gaan we aan de slag om onze kennis en ervaring te bundelen en in te zetten voor de nieuwe woonvisie.

Monitoring en (her)programmering

Het woningbouwprogramma heeft continue monitoring en bijstelling nodig. Uit trends en ontwikkelingen, woonvisie en overig beleid worden de randvoorwaarden gedistilleerd waarmee programma, planning en fasering jaarlijks getoetst en herijkt worden.

De monitor bevat ook een quickscan om nieuwe projecten mee te beoordelen. Op basis van de resultaten van de quickscan worden projecten toegevoegd aan het woningbouwprogramma of wordt gemotiveerd waarom geen medewerking verleend wordt aan het initiatief.

Prestatieafspraken

In prestatieafspraken geven gemeente(n) en woningcorporatie(s) gezamenlijk uitvoering aan het woonbeleid:  woningbouwproductie en de bestaande woningvoorraad, wonen-zorg en bijzondere doelgroepen, leefbaarheid en samenwerking. Het proces biedt kansen om inzicht te krijgen in elkaars mogelijkheden en beperkingen en de keuzes die elke organisatie hierin maakt.

De transities in het sociaal domein vragen ook om afspraken tussen gemeenten, corporaties en andere partijen zoals zorg- en welzijnsorganisaties.